מודול ספר תקבולים ותשלומים:

בהתאם להוראת מס הכנסה (סעיף 12) נקבע כי בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסק לפי תאריך העסקה.

ספר תקבולים ותשלומים הוא למעשה הבסיס שעל פיו נקבעת ההכנסה החייבת של העסק וחישוב המס שלו.

בתוכנת מנוע - יש מודול ספר תקבולים ותשלומים שהינו חלק בלתי נפרד מתזרים המזומנים.

כך מתאפשר לנו גם לצפות במצב היתרה בעסק לפי תאריך פרעון העסקה וגם לנהל את ספר התקבולים והתשלומים מתוך התזרים.

בסיום הקלדת הנתונים ניתן להפיק דוח מע"מ או דוח רווח הפסד לפי סעיף הוצאה, בלחיצת כפתור.