קישור להגשת דוח מעמ באינטרנט

https://www.misim.gov.il/EmHanDoch/startPageIntErnet.aspx